Услуги

Нашите услуги

Ние ви предлагаме голям набор от услуги, които ви предоставяме, за да постигнете успех.

Консултантски услуги

Тракия Енерджи - 75 предлага консултантски услуги за вашият бизнес. Нашите услуги са насочени в сферите на алтернативни източници на ел. енергия, инвестиционно проектиране, създаване на иновации и екологични проекти.

Уеб консултинг​

Тракия Енерджи - 75 ви предлага уеб консултинг, за да е успешен вашият бъдещ уеб сайт. Характерното за този вид консултация е че ние ви помагаме да си подобрите уеб сайта, за да имате успех.

Дигитален маркетинг

Тракия Енерджи - 75 предлага дигитален маркетинг за развитие на вашият бизнес. Социалните мрежи са голяма сила в 21 век. Ние имаме опит при създаването на рекламни кампании в социалните мрежи.

Коучинг и менторство

Коучинг е метод, който помага на човешката личност да разгърне своя потенциал. Коучинг който предлагаме е индивидуален и групов, съобразен с личностите, които участват в процеса.

Консултинг в Blockchain

Нашето дружество предлага консултации в блокчейна, за да може вашето дружество да има прецизна сигурност на данните ви благодарение на използване на блокчейн технологията.

Рекламна консултация

Ние ви предлагаме рекламна консултация, за да имате успех в продажбите си. Рекламната консултация се състои в това, каква би била най-добрата реклама за вашият бизнес.

Копирайтинг услуги

Тракия Енерджи - 75 ви предлага копирайтинг услуги за уникално съдържание, с което ще имате успех. Така както вие сте уникални съдържанието, което показвате в сайта си трябва да е уникално.

Правен консултинг

Екип от наши юристи на базата на задълбочен анализ ви предлагат юридически варианти за разрешаване на конфликтни ситуации, като обхвата на услугата е цялостен съгласно дейността ви.

Счетоводен консултинг

Счетоводният консултинг е услуга насочена към създаването на бизнес планове, одитиране и счетоводство с цел цифрите в даденото предприятие да покрият очакванията на мениджърите.

Two Businesswomen Shaking Hands In Modern Office

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Проектите и изследванията, осъществявани в бизнес организации, както и обучителните семинари, са значима подкрепа за осигуряване на следните положителни тенденции в организациите:

  1. Нарастване и обогатяване на професионалния потенциал на ЧР на организацията и неговото пълноценно оползотворяване
  2. Увеличаване на относителния дял на ЧР на организацията, които са неин човешки капитал
  3. Утвърждаване и развитие на ръководителите в управленската йерархия на организацията като ръководители-лидери на своите екипи
  4. Постигане на устойчиво конкурентно предимство на ЧР на организацията със значим принос към конкурентоспособността на организацията

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проектиране и внедряване на Системи за Управление на Човешките Ресурси в бизнес организации

В Системите за Управление на Човешките Ресурси (СУЧР) се включват най-важните дейности по управление на човешките ресурси в организациите в качеството на нейни ключови компоненти. Те се разработват в сътрудничество с висшия мениджмънт на организацията и придобиват завършен вид под формата на правилници и наредби за функциониране. Изпълнението им се обезпечава от обучение/обучения на ръководния състав на организацията по правилата и механизмите на нормативната регламентация на СУЧР. Осъществява се мониторинг на функциониращата в организацията СУЧР, включително на ефектите, които тя генерира.

ЕКСПЕРТИЗИ И ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

Изследванията са основани на подхода “Експертиза (експертна оценка)” на реалното състояние на направлението чрез използване на подходящ инструментариум (обхват от методи) – разкриване чрез експертизата на проблемни полета (причини и фактори) – аргументиране на проектни решения към мениджмънта за преодоляване на проблемните полета (препоръки; мерки; отговорници за реализацията им; приоритети в сроковете за изпълнение на мерките)

Мотивационни експертизи и проектни решения за повишаване трудовата мотивация на човешките ресурси в организациите

Лидерски експертизи и проектни решения за утвърждаване и развитие на лидерство и ръководители-лидери в организациите

Експертизи за влиянието на стреса и риска от бърнаут (психично прегряване) върху трудовото представяне и ангажираността на персонала и проектни решения за управление на стреса и рисковите фактори и оптимизация на трудовото представяне

Експертизи и проектни решения за оптимизация на екипи и екипни функции – динамики, ротации, ролеви отношения, ключови умения

ОБУЧЕНИЯ

Основни направления:

Изграждане или усъвършенстване на Система за Управление на Човешките Ресурси в бизнес организацията

Изграждане или усъвършенстване на механизмите за оценка на трудовото представяне и управление на възнагражденията

Мотивационни механизми за повишаване на удовлетвореността и ангажираността на човешките ресурси

Утвърждаване и развитие на лидерство на човешкия фактор и ръководители-лидери

Утвърждаване и развитие на ефективно работещи екипи, ключовата роля и функции на ръководителите на екипи

Управление на стрес, конфликти и ефективна комуникация, меки умения. 

Повишаване на личната и екипна ефективност от трудовото представяне

Йосиф Илиев

професор в УНСС

Йосиф Илиев е заслужил професор на УНСС и доктор на икономическите науки. Консултантската му дейност в бизнес практиката е представена от разработване и внедряване на проекти, извършване на експертизи и провеждане на обучителни семинари в съвременни направления на Управлението на Човешки Ресурси в големи и средни организации.

Виолета Манолова

магистър по бизнес икономика

Виолета Манолова е организационен психолог, магистър по бизнес икономика и по приложна психология. Консултантската й дейност е насочена към развитието на човешкия капитал в бизнес организациите, с фокус управление на растежа, мотивацията, стреса, лидерството, когнитивния капацитет и гъвкави форми на обучение.

Нека да работим заедно за вашият успех!